Zawartość dowodu księgowego

Dowód księgowy jest dokumentem będącym podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych.

Treść dowodu księgowego regulowana jest przez przepisy Ustawy o Rachunkowości:
– określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
– określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
– opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, w miarę możliwości określoną także w jednostkach naturalnych,
– datę dokonania operacji, a także datę wystawienia dowodu (gdy sporządzono go pod inną datą),
– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ważne jest to, aby dowód księgowy odzwierciedlał rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej, był kompletny i bezbłędny.