Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych bądź jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Kapitał zakładowy powinien zostać pokryty w formie gotówki lub aportu. Udziały muszą zostać pokryte w całości przed złożeniem wniosku do KRS.

Umowa spółki

Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Z chwilą jej zawarcia powstaje spółka z o.o. w organizacji będąca podmiotem praw i obowiązków. Osobowość prawną uzyskuje w momencie wpisu do KRS.

Od 2014 roku obowiązują inne zasady rejestracji spółek handlowych, głównie dotyczy to spraw załatwiany w KRS oraz w urzędach. Nie ma konieczności dołączania wniosków oraz zgłoszeń dla urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS, ponieważ Sąd rejestrowy przekaże im dane powstałej spółki elektronicznie.

NIP oraz REGON w spółce z o.o.

Spółki kapitałowe mają możliwość pozyskania numeru NIP oraz REGON w fazie organizacyjnej, czyli przed dokonaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka kapitałowa w organizacji we wniosku o wpis do KRS zamieszcza informację, że nie wystąpiła o uzyskanie NIP lub REGON, chyba że zgłasza je do KRS

Wpis do KRS wiążę się z opłatą w wysokości 500 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spółka rejestrowana jest w trybie S24 – opłata 250 zł.

Czy gotowe spółki są dobrym rozwiązaniem?