Rejestracja spółki cywilnej

Osoby decydujące się na założenie spółki cywilnej zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Założyciele tej formy prawnej muszą również wnieść wkłady oraz sporządzić umowę w postaci pisemnej.

Spółka cywilna może zostać założona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne.
Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.
Nabywane prawa oraz zaciągane zobowiązania wchodzą w skład majątku wspólników, którzy są podmiotami prawa.

Założyciele spółki mają obowiązek dopełnienia wszystkich formalności w CEIDG.

Wspólnicy odpowiadają w sposób solidarny.

Spółka cywilna ma możliwość prowadzenia księgowości pełnej lub KPIR po spełnieniu odpowiednich wymogów.

Wspólnicy mogą wybrać opodatkowanie:
– na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (podatek progresywny),
– podatek liniowy (19% od dochodu)
– ryczałt ewidencjonowany,
– karta podatkowa (w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych).