Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza jest częścią rachunkowości, której celem jest dostarczanie informacji na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Pozwala podejmować decyzje strategiczne, taktyczne, operacyjne, planistyczne oraz kontrolne.
Aktualne ustalenia Międzynarodowej Federacji Rachunkowości przyjmują, że: rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji.

Celem tego rodzaju rachunkowości jest dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących działania jednostki w określonych warunkach. Jest ona typem rachunkowości wewnętrznej, czyli dostosowana jest do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Funkcje:
– planistyczna – dostarcza informacji zmniejszających stopień ryzyka przy dokonywaniu wyboru
– kontrolna – wykazuje różnicę pomiędzy wielkościami planowanymi a rzeczywiście osiągniętymi
– organizacyjna – rachunkowość zarządcza znajduje swój wyraz w strukturze, która definiuje podporządkowanie, odpowiedzialność i specjalizację; zakreśla granicę pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności, wskazuje zadania i kompetencje decyzyjne kierowników ośrodków.
– komunikacyjna – zapewnia należyty system komunikacji poprzez odpowiednie formy i metody przepływu informacji.