Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to podstawowy, obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Inaczej nazywany jest rachunkiem wyników. Dzięki temu zyskujemy ogólny obraz efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz wyniku finansowego naszego przedsiębiorstwa.


Rachunek zysków i strat pokazuje nam w jakim stopniu przedsiębiorstwo zdolne jest do przynoszenia zysków oraz prezentuje różne kategorie zwiększające lub zmniejszające wynik finansowy. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności.

Rachunek zysków i strat przedstawia zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania poprzez podsumowanie osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.

W rachunku zysków i strat wynik finansowy rozbijany jest na części:

  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej,
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne,
  • przychody i koszty finansowe,
  • wynik zdarzeń gospodarczych.


Jak powinien wyglądać rachunek zysków i strat? W unii Europejskiej określone są 4 wzory, o których przesądza IV Dyrektywa EWG. Standardy te obowiązują również w Polsce.