Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Pojęcie:
Podmiot stosunku cywilnoprawnego, który nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną.

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ma prawo do:
– nabywania praw;
– zaciągania zobowiązań;
– pozywania;
– bycia pozywaną;

Wspólnicy zaczynają odpowiadać za zobowiązania w momencie, gdy spółka staje się niewypłacalna.

W prawie polskim jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna,
– wspólnota mieszkaniowa,
– spółka akcyjna w organizacji,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
– partia polityczna niewpisana do ewidencji,
– stowarzyszenie zwykłe.