Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pierwszym krokiem podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Dokument ten musi zawierać następujące dane:
– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki zgodny z PKD,
– wysokość kapitału zakładowego, jednak nie mniejszy niż 5 tysięcy złotych,
– informacja o tym czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów,
– czas trwania spółki z o.o. jeżeli jest określony.   

Po podpisaniu umowy spółki spółka przybiera charakter spółki w organizacji. W tym czasie powoływane są organy spółki, zbierane są wkłady na kapitał zakładowy itd. Po dopełnieniu tych formalności Zarząd musi złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Podczas rejestracji spółki dodatkowo musisz załączyć:
-umowę spółki,
-oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione,
-dowód powołania poszczególnych członków organów spółki,
-listę wspólników,
-dane osobowe członków zarządu,
-oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do reprezentowania spółki.